Zlín (v letech 1949-1989 Gottwaldov) je statutární město na východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Je centrem Zlínského kraje a má přibližně 75 tisíc obyvatel, v jeho aglomeraci žije více než 100 tisíc obyvatel.

Zlín (1949-1989 Gottwaldov) is a statutory town in the East of Moravia. It lies in the valley of the River Dřevnice on the border between Hostýn and Vizovice Hills. It is the center of the Zlín Region and has about 75,000 inhabitants, with more than 100,000 inhabitants in its agglomeration.

Budování socialismu

Establishment of socialism

Od 1. ledna 1949 bylo město v souvislosti s připojováním dalších obcí přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda, centrální městská čtvrť si však ponechala název Zlín (plným označením Gottwaldov I-Zlín). Tentýž rok se město stalo sídlem Gottwaldovského kraje, který zanikl při další reformě státní správy v roce 1960. Tehdy byl okres Gottwaldov začleněn do Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

From January 1, 1949, the city was renamed Gottwaldov according to the first Communist President of Czechoslovakia, Klement Gottwald, but the central district was named Zlín (full name Gottwaldov I-Zlín). In the same year the town became the seat of the Gottwald Region, which was extinguished in the next state administration reform in 1960. At that time, the Gottwaldov District was incorporated into the South Moravian Region based in Brno.

 90s and the turn of the century

V prosinci 1989 navštívil Gottwaldov Tomáš Baťa mladší. Seznámil se jak s areálem Svitu a ZPS, navštívil i společnost Barum v Otrokovicích. S úrovní výroby v obuvi i pneumatik byl velmi spokojen a překvapen i s úrovní řízení a technickým vybavením podniků.


In December 1989, Gottwaldov visited Tomas Bata younger. He became acquainted with both the Svita area and the ZPS, also visited Barum in Otrokovice. Both the level of production in both shoes and tires was very satisfied and surprised by the level of management and technical equipment of the companies.

K 1. lednu 1990 došlo k přejmenování města Gottwaldov zpět na Zlín. Od 24. listopadu 1990 je Zlín statutárním městem. V roce 2001 byla založena Univerzita Tomáše Bati (má necelých 10 tisíc studentů) a vznikl samosprávný Zlínský kraj.

On January 1, 1990, the town of Gottwaldov was renamed to Zlín. Since 24 November 1990 Zlín has been a statutory city. In 2001 Tomas Bata University (with less than 10,000 students) was founded and the self-governing Zlín Region.

CONTACT - domain for sale